Hilary Coole

Pleat Scallop Vessel Curvy Leaf Green

Spotty Jugs And Mugs

Pleat Curvy Leaf Bowl Navy

Hilary graduated from Carmarthen School of Art in 2015 with a first class BA (Hons) degree in Ceramics & Jewellery and was named Student of the Year. She went on to win a 'One to Watch' award from Craft & Design magazine at New Designers.

"I am a contemporary ceramic artist producing vessels and functional ware using the process of hand built, slip decorated stoneware slabs. A lifelong career as a graphic designer, coupled with an interest in surface pattern design have influenced my current body of work. The thematic focus of the work is specifically inspired by my mother's clothing that featured vibrant 1950s patterns which are both captured in my memories of my mother and in old family photographs."

"My starting point was researching ideas about belonging, home and a sense of place. This reflective thinking flowed into investigating the form and pattern of my mother's garments translated into clay. I use slips, paper resist and sgraffito onto the clay then construct vessels from these highly decorated slabs. My intention is to evoke the fun, emotion and utopian aims of the 1950s in contrast to post war austerity."

"The work I produce is a colourful, sculptural and contemporary interpretation of an influential era in my life."

Graddiodd Hilary o Ysgol Gelf Caerfyrddin yn 2015 gyda gradd BA dosbarth cyntaf (Anrh) mewn Cerameg a Gemwaith a enwyd Myfyriwr y Flwyddyn. Aeth yn ei blaen i ennill 'Un i Watch' wobr gan gylchgrawn Crefft a Dylunio yn Dylunwyr Newydd.

"Rwyf yn artist cerameg gyfoes sy'n cynhyrchu llestri a chrochenwaith ymarferol gan ddefnyddio prosesau slabiau crochenwaith caled, wedi'u hadeiladu â llaw a'u haddurno â slip. Dylanwadwyd ar fy nghorff gwaith cyfredol gan fy ngyrfa fel dylunydd graffig, ynghyd â'm diddordeb mewn dyluniadau patrymau arwyneb. Ysbrydolir canolbwynt thematig y gwaith yn benodol gan ddillad fy mam a'u patrymau lliwgar o'r 1950au sydd ynghlwm wrth fy atgofion o'm mam ac mewn hen ffotograffau teuluol."

"Fy man cychwyn oedd ymchwilio i syniadau'n ymwneud â pherthyn, y cartref ac ymdeimlad o le. Arweiniodd y gwaith meddwl adfyfyriol hwn at ymchwiliad i ffurf a phatrwm dillad fy mam wedi'u trosi'n glai. Defnyddiais slipiau, dulliau gwrthbapur a sgraffito ar y clai ac yna es ati i lunio llestri o'r slabiau addurnedig hyn. Fy mwriad yw ennyn hwyl, emosiwn a nodau iwtopaidd y 1950au mewn cyferbyniad â chaledi'r cyfnod ar ôl y rhyfel."

"Mae'r gwaith rwyf yn ei gynhyrchu yn ddehongliad lliwgar, cerfluniol a chyfoes o gyfnod dylanwadol yn fy mywyd."

» hilarycoole@btconnect.com
» Artist's website
» CAN Catalogue Home


Leaf Vessel Navy