CAN

Welcome to Carmarthen Artists' Network (CAN) catalogue

We hope you enjoy browsing through the pages of the recent work created by various members of the Carmarthen Artists' Network.

Who are we?
Carmarthen Artists' Network is a supportive group run by and for recent fine art graduates. CAN aims to provide an artistic platform for emerging artists living in rural West Wales. Currently CAN has 32 members who have a large multi-disciplinary skills base.

Why join CAN?
Carmarthen Artists' Network was set up by Sian Swann in 2011 to offer encouragement to artists who want to develop and maintain their artistic practice within a supportive group atmosphere. Carmarthen Artists' Network creates opportunities for artists to come together to extend and share skills. Members exchange ideas, receive critiques, technical advice and help from within the group. CAN aims to organise two group exhibitions per year. We meet fortnightly on Monday afternoons at Oriel Myrddin, Carmarthen.

What does CAN do?
Carmarthen Artists' Network organises practical workshops to help keep creative ideas bubbling and to develop expertise. In 2013 an Arts Council of Wales grant enabled CAN to invite speakers from outside agencies to discuss artists' business and marketing skills with members, the wider artistic community and the local art college. This funding also contributed to the creation of CAN's on-line catalogue

Through links with the local art college, regional and private galleries information is disseminated to and from Carmarthen Artists' Network members via email.

Carmarthen Artists' Network has group exhibitions which are organised by Viv Albiston. CAN exhibitions display a range of artistic techniques, which have been so well received that Carmarthen Artists' Network now has repeat invitations to galleries. The contacts made within the Carmarthen Artists' Network allow for smaller groups to develop their own exhibitions too.Croeso i gatalog Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau pori trwy'r dudalen o waith diweddar a grëwyd gan wahanol aelodau Rwydwaith Artistiaid Sir Gâr.

Pwy ydyn ni?
Mae Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr yn gr?p cefnogi wedi'i redeg gan, ac ar gyfer, raddedigion diweddar celfyddydau cain. Mae RASG yn anelu at ddarparu llwyfan artistig ar gyfer artistiaid allddyfodol sy'n byw yng Ngorllewin Cymru wledig. Ar hyn o bryd, mae gan RASG 32 aelod sydd ag ystod eang o sgiliau aml-ddisgyblaethol.

Pam ymuno â RASG?
Sefydlwyd Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr gan Sian Swann yn 2011 er mwyn cynnig annogaeth i artistiaid a oedd am ddatblygu a chynnal eu harferion artistig o fewn awyrgylch gr?p cefnogi. Mae Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr yn creu cyfleon i artistiaid ddod yngh?d er mwyn ehangu a rhannu sgiliau. Mae aelodau'n cyfnewid syniadau, ac yn derbyn sylwadau, cyngor technegol a chymorth tu fewn y gr?p. Mae RASG yn anelu at drefnu dwy arddangosfa gr?p bob flwyddyn. Rydym yn cwrdd bob pythefnos ar nos Lun yn Oriel Myrddin, Caerfyrddin.

Beth y mae RASG yn gwneud?
Mae Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr yn trefnu gweithdai ymarferol i gadw syniadau creadigol ar fwrlwm ac i ddatblygu arbenigedd. Oherwydd grant a dderbynwyd yn 2013 gan Gyngor y Celfyddydau, mae RASG yn medru gwahodd siaradwyr o asiantaethau allanol i drafod sgiliau busnes a marchnata ein aelodau, y cymuned artistig ehangach, a'r coleg celf lleol. Mae'r arian hwn hefyd wedi galluogi creu catalog ar-lein RASG.

Trwy gysylltiadau gyda'r coleg celf lleol, ac orielau rhanbarthol a phreifat, lledaenir gwybodaeth i, ac oddi wrth, aelodau Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr trwy ebost.

Mae gan Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr arddangosfeydd gr?p a drefnir gan Viv Albiston. Yn sgil ymateb mor ffafriol i arddangosfeydd RASG, a'u hystod o dechnegau artistig, rydym yn derbyn gwahoddiadau i ail-ymweld â sawl oriel. Oherwydd cysylltiadau a fegir o fewn Rhwydwaith Artistiaid Sir Gâr, mae grwpiau llai yn datblygu'u harddangosfeydd eu hunain hefyd.